Dev
GraphQL API

GraphQL API

GitHub GraphQL API

Lấy tất cả các note của một project(classic) trên github sử dụng công cụ GitHub GraphQL API (opens in a new tab)

Lấy columnId của một project

Bước 1
query { 
	repository(name: "phannhatchanh.com", owner: "phannhatchanh") {
		project(number: 1) {
			name
			columns(first: 1) {
				nodes {
					id
					name
				}
			}
		}
	}
}
Bước 2
query ($columnId: ID!) {
	node(id: $columnId) {
		... on ProjectColumn {
			cards {
				nodes {
					note
				}
			}
		}
	}
}

Trong phần QUERY VARIABLES

{
	"columnId": "id ở bước 1"
}